Archive for the Reklama i propaganda książki Category

RZEŹBA GRECKA

Rzeźba grecka ogranicza się przede wszystkim do przedsta­wiania ludzkich kształtów. Wynika to z tego, że bogowie olim­pijscy mieli zawsze postać silnych i pięknych ludzi. Po wojnach perskich nastąpił rozkwit rzeźby posągowej poświęconej ludziom zasłużonym, człowiek znalazł się w centrum zainteresowań arty­stycznych. Artyści starali się nadać rzeźbom jak najwięcej życia i     ruchu. Symbolem ruchu jest słynny dyskobol rzeźbiarza Myrona. Jednocześnie wiele uwagi poświęcono poszukiwaniu idealnych proporcji męskiego ciała, dążąc do ukazania człowieka w bogatej różnorodności naturalnych ruchów. W okresie helle­nistycznym rzeźba zaczyna wyrażać również stany emocjonalne, czego przykładem jest rzeźba Nike z Samotraki.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

RZEŹBA RZYMSKA

Rzeźba rzymska była początkowo dokładnym kopiowaniem natury, rozwój jej obejmuje różne tendencje od idealistycznego portretu przez realizm do naturalizmu. Rzymska płaskorzeźba przybiera postać historii wykutej w kamieniu. Przykładem jest spiralna płaskorzeźba długości 200 metrów na słynnej kolumnie Trajana. Malarstwo jest jednym z wielu środków wyrazu, z którym w naszej praktyce księgarskiej spotykamy się najczęściej, stąd też bardzo istotne jest poznanie dróg rozwojowych malarstwa starożytnego, tego poprzednika współczesnej plastyki.Wiadomo, że malarstwo to operowanie barwą, która ma wy­wołać określone przeżycie emocjonalne. O ile w czasach prehi­storycznych malarstwo zaczynało się od konturów określających kształt, to starożytność przynosi już szerokie stosowanie zróżni­cowanych linii i stopniowanie kolorów, co w konsekwencji akcen­tuje ruch i bryłowatość przedstawianego obiektu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

MALARSTWO EGIPSKIE

Malarstwo egipskie w pierwszym okresie przypomina dziecięce rysunki, później jednak i tutaj, podobnie jak w archi­tekturze, zaczynają obowiązywać określone kanony. Kompozy­cja przybiera zorganizowany kształt, wyraża określoną treść, układana jest przeważnie w poziomych pasach. Malarstwo staje się — szczególnie w III tysiącleciu p.n.e. — formą zapisu życia zmarłych (słynne malowidło z grobowca w Tebach). W malarstwie greckim na szczególne zainteresowanie za­sługuje malarstwo wazowe (na amforach i innych naczyniach), umieszczane dookoła naczynia. Wykształciły się tu liczne style w zależności od okresów i warunków (wpływów zewnętrznych). Malarstwo ceramiczne okresu archaicznego obejmuje style: geo­metryczny, orientalizujący, czarnofigurowy i czerwonofigurowy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

MALARSTWO RZYMSKIE

Malarstwo rzymskie było z reguły naśladownictwem wzorów greckich z tym, że w Rzymie zaczyna przeważać kom­pozycja trójdzielna, tj. trzy pasy poziome dzielone z reguły na trzy części pionowe, z których środkowa zawiera najważniejsze elementy obrazu. Najciekawsze zabytki malarstwa rzymskiego pochodzą z I wieku p.n.e. i I wieku naszej ery, z miast Herku­lanum i Pompei zasypanych wybuchem Wezuwiusza w 79 r. n.e. Było to malarstwo ścienne w pałacach bogatych Rzymian, miało ono charakter iluzjonistyczny, przy czym sprawą istotną był problem perspektywy malarskiej i linearnej. Obrazy malowano w ten sposób, jak gdyby malarz stał na środku salonu i malo­wane obiekty oglądał z dołu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

ŚWIATŁO I CIEŃ

W malarstwie rzymskim pojawia się już sposób przedstawie­nia plam światła i cienia oraz postaci kilku szybkimi rzutami pędzla. Jest to jak gdyby szkic zrobiony na gorąco pod wpływem silnych doznań. Malarstwo takie nazywamy malarstwem pierw­szego wrażenia, a doznania instynktownie utrwalone na obrazie nazywamy impresją. Malarstwo rzymskie jest bardzo kolo­rystyczne. Operowanie światłem i kolorystyczną plamą zostaje doprowadzone do wysokiego poziomu i w przyszłości będzie bodźcem do rozwoju impresjonizmu w XIX wieku.Pierwsze wieki naszej ery przynoszą już malarstwo staro­chrześcijańskie, rozwijające się początkowo — wobec prześlado­wań — w lochach zwanych katakumbami. Są to przede wszyst­kim’ freski, czyli malowidła na mokrym tynku.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂