Archive for the Reklama i propaganda książki Category

ODCINKI HISTORII

Niekiedy nawet twórcy ci sięgają w da­leką przeszłość, sprzed kilku wieków. Style nie oznaczają wcale bariery rozdzielającej poszczególne odcinki historii sztuki. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wybitne osobistości, a nawet poszczególne dzieła wielkich twórców ode­grały rolę tak wielką, że aiie mieszczą się w granicach kategorii stylowych. Takie dzieła jak epos Homera, architektura Akropolu w Atenach, katedra w Rheims, twórczość Michała Anioła, Diir- rera.i Kembrandta, jak utwory Szekspira, Moliera czy Goethego, muzyka Bacha czy Bethovena, książki Tołstoja czy Dostojew­skiego i wielu innych dawnych i współczesnych mistrzów — to dzieła nieprzeciętne, zachowujące po dziś dzień całą swoją młodzieńczą świeżość i swoją wielkość.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU

Studiując historię sztuki należy uwzględniać prawidłowość rozwoju historycznego. A zrozumieć ten proces można dopiero wówczas, gdy obok ogólnych kategorii stylu weźmiemy również pod uwagę znaczenie twórczej indywidualności jednostek. Nie ulega bowiem wątpliwości, że właśnie dzięki wybitnym twórcom wszystko co w życiu posiada jedynie .względne znaczenie histo­ryczne, przekształca się w sztuce w wartości trwałe, nieraz bar­dzo długowieczne. Należy’jednak pamiętać, że nawet wielkie dzieło jednego artysty czy dzieła jednego kierunku nie stanowią jeszcze absolutnej normy artystycznej. Każdy bowiem stopień rozwoju, każda epoka osiągnięć artystycznych odkrywa nowe strony ideału sztuki i dlatego posiada nieprzemijającą wartość dla ludzkości.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

WIELKI PRZEWRÓT

Wielkiego przewrotu w klasyfikowaniu i ocenie materiału, składającego się na historię: sztuki, dokonały odkrycia ar- cheologiczne.- Obalono wiele błędnych wyobrażeń, a liczne muzea świata wzbogaciły się wielkimi skarbami artystycznymi. Wreszcie, badania – naukowe i prace konserwatorskie pozwoliły przywrócić wielu arcydziełom-ich pierwotny wygląd. Wysiłek badaczy i uczonych pozwolił na rozszerzenie wielu dziedzin sztuki i wielu zapomnianym mistrzom przywrócił zasłużoną sławę. Tak więc współczesne osiągnięcia nauki i techniki pozwalają nam lepiej poznać i zrozumieć wielkie dzieła sztuki naszych przod­ków.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

PIERWSZA PRZYDATNA UMIEJĘTNOŚĆ

Ten wielki przewrót, jaki nastąpił prawdopo­dobnie około 500 tysięcy, lat temu, zapoczątkował rozwój czło­wieka rozumnego, który wraz z umiejętnością wykonania na­rzędzi oraz rozumienia ich przydatności, wykształcił sposoby obróbki kamienia, drewna czy kości i nadawania im odpowied­niej formy. Była to pierwsza umiejętność przydatna w pracy artystycznej. Ówczesny człowiek: obserwował przyrodę, zaczynał pojmo­wać — z początku bardzo mgliście — sens otaczających go zja­wisk, zaczynał snuć różnego rodzaju wizje i wyobrażenia. Już wtedy, nie mając jeszcze wyraźnie sprecyzowanych pojęć na temat otaczającego świata, człowiek pierwotny tworzył dzieła mające wszelkie cechy sztuki, z których liczne przetrwały do naszych czasów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW

Do najstarszych tego typu zabytków należą olbrzymiej nieraz wielkości malowidła odkryte w grotach Lascaux (czyt. Lasko) we Francji oraz w grocie Altamira w Hiszpanii. Również w pół­nocnej i południowej Afryce (szczególnie w górach Tassilli na Saharze) wykryto niedawno rysunki skalne zbliżone do ścien­nych malowideł z Altamiry (przejście od’myślistwa do paster­stwa). Cechą charakterystyczną tych postaci jest wyrażone w ru­chach poczucie rytmu, dające wyobrażenie o tańcach pierwot­nych. Rysunki te są bardzo bliskie kulturze żyjących do dziś jeszcze na pierwotnym szczeblu rozwoju i trudniących się myś­listwem plemion Buszmenów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂