Archive for the Reklama i propaganda książki Category

KULTURA OSOBISTA

Potrzebna jest przy tym duża kultura osobista sprzedawcy i takt w traktowaniu odbiorców niezbyt zorientowanych w kla­syfikacji dzieł sztuki; Pamiętać należy szczególnie, że księgarz nie tylko sprzedaje, lecz ‚także kształtuje gusty i uczestniczy w estetycznym wychowaniu licznej rzeszy odbiorców.  Wiersz ; posiada wyraźnie uchwytną muzyczność, w pieśni dźwięk i słowo łączą się w jedną całość.Tego podstawowego podziału nie obala nawet.istnienie takich sztuk, w których; moment przestrzenny łączy się z czasowym, jak np. w tańcu lub dramacie, ani takich, w których malarstwo, poezja i muzyka stapiają się w jedną całość, jak na: przykład w operze.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

DZIEŁO CZŁOWIEKA

Do pierwszej należy malarstwo, rzeźba i    literatura, do drugiej architektura i muzyka. Na przykład dla prześledzenia procesu pojawienia się człowieka lub krajobrazu w sztuce, należałoby przeprowadzić porównanie malarstwa i rzeź­by z literaturą tej samej epoki. Zdrugiej strony,:te same ideały estetyczne uwidocznią się zarówno w rytmie muzyki, jak i archi­tektury danego okresu historycznego.  Sztuka jest zawsze dziełem człowieka, dziełem jego serca, rozumu i rąk. Oznacza to, że nawet najpiękniejszych widoków, i    wytworów przyrody nie można nazywać sztuką. Nawet w wa­runkach wielkiego,  przemysłowego rozwoju-.zachowuje się po­krewieństwo pracy i twórczości artystycznej i dzięki temu każda wielka sztuka była i jest zawsze bliska człowiekowi pracy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE

W póź­niejszym okresie twórczość ludowa krajów europejskich znajduje wyraz-w sztuce dekoracyjnej, w, ornamencie. Nie -oznacza to. jednak, że między sztuką profesjonalną i ludową istnieją bariery nie-do przebycia. Wielu znakomitych twórców wyszło z ludu i   czerpało inspirację twórczą z doświadczeń własnego pracowi­tego życia. Jest to tylko potwierdzeniem, że prawdziwie wielka sztuka była wyrazem twórczej pracy. Podstawą współczesnej systematyki całej historii sztuki jest pojęcie stylu. Styl jest to: zespół cech formalnych i ducho­wych, charakteryzujących kierunek rozwojowy sztuki w danym okresie historycznym (np. gotyk, renesans, barok). W węższym znaczeniu oznacza to, zespół cech charakteryzujących dziedzinę .

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

GŁÓWNE OKREŚLENIE

Styl w malarstwie, architekturze, muzyce) w pewnej epoce, bądź danego twórcę (styl określonego jnalarza, muzyka, architekta) lub potocznie — tendencje rozwojowe sztuki nie­których dziedzin w danym kraju (np. styl Ludwika XIV). Nas będżie interesować określenie główne i charakteryzujące kierunki rozwojowe sztuki w ujęciu historycznym. Twórczość artystycz­na — jeśli nie ulega zahamowaniu przez przypadek lub okolicz­ności zewnętrzne — rozwija się według określonych etapów. Etap pierwszy to siła, odwaga, oryginalność i młodzieńcza świeżość. Etap drugi’ to dojrzewanie stylu doskonałego, wy­ważonego i wyrażającego radosny twórczy zapał. Etap trzeci charakteryzuje narastanie sprzeczności między aktualną treścią a już ustalonymi, tradycyjnymi formami artystycznymi i chociaż życie dalej się rozwija, sztuka nie potrafi już dotrzymać kroku rozwijającej się rzeczywistości.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

OKREŚLENIE ETAPÓW

Bardzo często te etapy mają swoje określenie jak: „wczesne” (wczesny gotyk), „dojrzałe”, „późne” albo też „archaiczne”, „kla­syczne” i „manierystyczne” — stadia rozwoju. Obserwujemy to zarówno w starożytności, średniowieczu, renesansie, jak i w okre­sach późniejszych, zarówno na zachodzie jak i na wschodzie. Stadia te są nie zawsze jednakowe i łatwe , do wykrycia. Były przecież w sztuce okresy zastoju, hamujące kolejne następowanie etapów. Mogły też zmieniać się proporcje między poszczególnymi etapami.  Wspólną cechą różnych epok stylowych, obok prawidłowości w przebiegu ich rozwoju, jest również dążenie twórców poje­dynczych, jak też całych kierunków, do przyswajania sobie arty­stycznego dziedzictwa w celu udoskonalenia i wzbogacenia włas­nych środków wyrazu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂